fbpx
หน้าหลัก » กีฬาอีสปอร์ต E-Sport UFA055

กีฬาอีสปอร์ต E-Sport UFA055

0
กีฬาอีสปอร์ต-E-Sport-UFA055

กติกาการเดิมพันกีฬาอีสปอร์ต E-Sport

ขอบเขตของกฎการเดิมพัน: สมาชิกควรอ่านกฎกติกาการเดิมพันนี้ซึ่งกติกาจะใช้กับการแข่งขัน, การทำธุรกรรมต่างๆและผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เว้นแต่จะมี ข้อกำหนดพิเศษ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก่ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกฏเหล่านี้ เมื่อมีการแก่ไขกฎกติกาจะทำการประกาศบนเว็บไซด์และมีผล บังคับใช้ทันที UFA055

 1. เพื่อให้บริการลูกค้า บริษัทจะเสนอข้อมูลการเดิมพันที่มีประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นในความเป็นธรรมและความโปร่งใสต่อการเดิมฟัน อย่างไร ก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือความล่าสุดของข้อมูลการเดิมพันเช่น วันที่ เวลา สถานที่ อัตราการจ่าย ผลลัพธ์ คะแนน คู่แข่งชันหรือข้อมูลการเดิมฟันอื่นๆ สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลตังกล่าวก่อนที่จะวางเดิมฟัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหอ การละเว้นในข้อมูลการเดิมฟันตังกล่าว
 2. ในกรณีที่ชื่อภาษาอังกฤษกับชื่อที่เป็นภาษานซึ่งใช้สำหรับการแข่งชันหรือทีมที่ปรากฏบนเว็บไซด์ไม่ตรงกัน ให้ยึดตามภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 3. เนื่องจากความล่าช้าของเวลาหรือด้วยเหตุผลอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก่ไขกฎกติกาเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ การแก้ไขดังกล่าวจะผูกมัดและมีผลใช้ ทันทีเมื่อลงประกาศในเว็บไซต์
 4. ลูกค้าเข้าใจและยอมรับแม่ว่าคะแนนปัจจุบัน เวลาและสถิติข้อมูลต่างๆ ขนเว็บไซต์ถูกนำเสนอโดยบุคคลที่สามในรูปแบบของการ “ถ่ายทอดสด” แต่ ก็อาจมีการคลาดเคลื่อนในเรื่องเวลาและ / หรือความไม่ถูกต้องที่เป็นไปใด้ ลูกค้าต้องยอมรับต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าเดิมพันด้วยการ อ้างอิงข้อมูลเหล่านี้ อนึ่ง ริษัทจะไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือเวลาที่อาจคลาดเคลื่อนของข้อมูลเหล่านี้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อ ความสูญเสียใดๆ (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ของลูกค้ เนื่องจากการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว (อาทิเช่น คะแนนปัจจุบัน, เวลาแข่งขันและข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้บริการโดยผู้สนับสนุนฝ้ายขายบุคคลที่สาม)ซึ่งอาจไม่มีความถูกต้อง ลูกคายอมรับว่าบริษัทจะไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์และความ ล่าสุดของข้อมูล ในการนี้ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงของการพึ่งพาข้อมูลและการเดิมฟันทั้งหมด
 5. เมื่อลูกค้าวางเดิมฟันและได้รับการยอมรับจากบริษัท ลูกคำจะไม่สามารถถอน แก้ขหอยกเลิกเดิมฟันได้
 6. ในกรณีต่อไปนี้บริษัทจะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินยกเลิกการเดิมฟัน ประกาศเดิมฟันใด ๆ ให้เป็นโมฆะแล: / หรือระงับปัญชีลูกค้าชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า : ลูกค้าเดิมพันโดยละเมิดกฎกติกา การเดิมพันของลูกค้าเกินขีดจำกัดสูงสุดที่อนุญาต การเดิมพันของลูกค้าไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ การเดิมพันของลูกค้าที่ข้อมูลเดิมพันหรืออัตราการจ่ายแสดงผิดพลาดเหตุจากมนุษย์หรือการเผยแพร่ผิดพลาด สูญเสียหรือเงินรางวัลที่สูงเกินไป การใช้งานแพลตฟอร์มเกมที่ผิดปกติกรณีบริษัทมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการเดิมพันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย 

บริษัทมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการกำหนดจำนวนโบนัสสูงสุดของเกมหรือผลิตภัณฑ์ หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่มีอยู่ การตัดสินใจ หรือ เปลี่ยนแปลงของบริษัทถือเป็นที่สุดและมีผลผูกมัดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเดิมพันที่วางในระหว่างการถ่ายทอดสดของการแข่งขันนั้นจะทำการตัดสินชำระเมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้น และประกาศผลลัพธ์ แม้ว่าการถ่ายทอด สดการแช่งขันจะขาดการเชื่อมต่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากเกมหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะได้ระบุกฎกติกาเฉพาะต่อเหตการณ์ การขาดการเชื่อมต่อนี้ ให้ยึดตามกฎเฉพาะเป็นหลัก หากมีความชัดแย้งเรื่องความยุติธรรมหรือถูกโจมตีเกม หรือ ผลิตภัณฑ์เฉพาะ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลนิจอย่างเด็ดขาดในการระงับหรือปิดเกม หรือ ปิดผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อรักษาความเป็นธรรม หากลูกาสงสัยว่าระบบมีข้อผิดพลาดใดๆ ลูกค้ควรหยุดการเดิมฟันและติดต่อกับฝ่าย สนับสนุนลูกค้าของบริษัท ซึ่งฝ่ายนี้จะมีดุลยพินิจในการตัดสินการแก้ปัญหาได้อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าที่ยังคงเดิมฟันต่อ ได้ยอมรับ ความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับผลการเดิมฟันของลูกค้า ในระหว่างการดำเนินธุรกิจประจำวัน หากบริษัทมีหตุให้เชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเกมหรือการแข่งขันได้รับการบงการหรือเงินรางวัลถูก จัดการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการชำระเงินหรือปฏิเสธการจ่ายเงิน ในการนี้ บริษัทอาจทำการตัดสินด้วยเหตุผลโดยอาศัยการวิเคราะห์ ขนาด, จำนวนหรือรูปแบบการเดิมฟันจากช่องทางการเดิมฟันใด ( หรือทั้งหมด หากมีข้อโด้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับการดีความกฎเหล่านี้ จะยึดกฎ ของบริษัทเป็นหลัก บริษัทจะใช้ดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดในการจำกัดลูกค้าไม่ให้เข้าร่วมเกม สมัครสมาชิกใหม่

ข้อกำหนดเเละเงื่อนไขกีฬาอีสปอร์ต E-Sport
 1. ข้อมูลการเดิมฟันทั้งหมดที่จัดไว้ให่โดยบริษัทกระทำโดยสุจริต อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถยอมรับผิดต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นด้านวันที่,เวลา, สถานที่, คู่แข่งชัน, อัตราการจ่าย, ผลลัพธ์, สถิติ, เสื้อทีม (ที่แสดงขณะถ่ายทอดสด) หรือข้อมูลการเดิมฟันอื่นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก่ไขข้อผิดพลาดที่ชัดเจนใดๆ และจะดำเนินการตามชั้นตอนที่สมเหตุผลทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าตลาดหรือประเภทการเดิมพันได้รับการจัดการด้วยความซื่อตรงและโปร่งใส บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายและถือเป็นที่สิ้นสุด
 1. หากการแข่งชันหรือเกมริ่มก่อนเวลาที่กำหนด เดิมฟันที่วางก่อนเริ่มต้นการแข่งชันเท่านั้นที่ถือว่ามีผล (ไม่รวมการเดิมฟันสดที่เฉพาะเจาะจง) นิยาม ของการแข่งขันหมายถึง กิจกรรหรือการแช่งขันสปอร์ดของทีมสองมหรือระหว่างบุคล หากการเดิมฟันไม่ถูกปิดหรือหยุดในเวลาที่ถูกต้องบริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกการเดิมฟันทั้งหมดที่วางหลังจากเกมเริ่มต้นจริง (ไม่รวมการเดิมฟันสดที่เฉพาะเจาะจง)
 1. ในกรณีที่ชื่อภาษาอังกฤษกับชื่อที่เป็นภาษาอึนซึ่งใช้สำหรับการแข่งชันหรือทีมที่ปรากฏบนเว็บไซด์ไม่ตรงกัน ให้ยึดตามภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 2. ลูกค้มีหน้าที่ทำความเข้าใจคะแนนการแข่งขันและข้อมูลเกมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตลอดเวลา และแนะนำให้ลูกค้ายืนยันสถานะการแข่งชันก่อนวางเดิมพัน
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎติกาได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะผูกมัดและมีผลใช้ทันทีเมื่อลงประกาศในเว็บไซต์
 4. ลูกค้าเข้าใจและยอมรับแม่ว่าคะแนนปัจจุปัน เวลาและสถิติข้อมูลต่างๆ ขนเว็บไซค์ถูกนำเสนอโดยบุคคลที่สามในรูปแบบของการ “ถ่ายทอดสด” แต่ก็อาจมีการคลาดเคลื่อนในเรื่องเวลาและ / หรือความไม่ถูกต้องที่เป็นไปได้ ลูกค้าต้องยอมรับต่อความเสียงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าเดิมฟันด้วยการอ้างอิงข้อมูลเหล่านี้ อนึ่ง บริษัทจะไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือเวลาที่อาจคลาดเคลื่อนของข้อมูลเหล่านี้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ของลูกค้าเนื่องจากการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว

การตัดสินเเละผลการเเข่งกีฬาอีสปอร์ต E-Sport

 1. ในแง่ของการตัดสินเดิมพัน การประกาศอันตับในพิธีมอขรางวัลจะถือเป็นการออกผลลัพธ์อย่างเป็นทางการ ไม่ว่าในภายหลังจะมีการยกเลิกคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์หรือไม่ก็ตาม หากไม่มีธีมอขรางวัล ผลสัพธ์การแข่งขันจะอ้างอิงจากการประกาศของหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ของทางการเป็นหลัก ไม่ว่าในภายหลังจะมีการยกเลิกคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์หรือไม่ก็ตาม หากไม่มีผลลัพธ์จากทางการ ผลการแข่งชันจะ อ่างอิงจากหลักฐานที่มีอยู่แล้ว ณ เวลาตัดสิน กรณีไม่มีแหล่งอ้างอิงผลลัพธ์ทางการที่เหมาะสม ผลการแข่งชันจะถูกตัดสินบนพื้นฐานของหลักฐาน ที่สามารถบ่งชี้และมีข้อมูลอยู่แล้วในประเภทการเดิมพันนั้นๆ
 2. โดยทั่วไปการเดิมพันจะตัดสินในไม่ช้หลังจากจบการแข่งข้น หากการตัดสินเดิมพันมีข้อผิดพลาด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการตัดสินเดิมพัน
 3. หากไม่สามารถยืนยันผลการแข่งข้นได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการชำระจนกว่าผลการแข่งสุดท้ายจะถูกตัดสิน
 4. หากผลการแข่งข้น ชื่อทีมหรือรายละเอียดการแข่งชันอื่นๆ มีการแก้ขหรือเปลี่ยนแปลงหลังเปิดการแข่งข้นแล้ว 72 ชั่วโมง หรือการเดิมพันถูกตัดสินชำระแล้ว บริษัทจะไม่ยกเลิกหรือคืนเงินในการเดิมพันที่ตัดสินแล้วในส่วนนี้ ยกเว้นการแข่งข้นที่ไม่มีอยู่จริง
 1. หากมีความชัดแย้งระหว่างผลลัพธ์อย่างเป็นทางการกับผลลัพธ์ที่ประกาศบนว็บไซต์ของบริษัท ให้ยุติความขัดแย้งนั้นโดยการอ้างอิงถึงวิดีโอที่บริษัทปันทึกไว้เกี่ยวกับการแช่งชันนั้นๆ เพื่อตัดสินผลลัพธ์ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีการปันทึกวิดีโอไว้ ให้ตัดสินผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามผลลัพธ์การแข่งขันที่หน่วยงานซึ่งเป็นผู้ควบคุมการแข่งขันดังกล่าวประกาศไว้บนเว็บไซด์อย่างเป็นทางการของตน ถ้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ หรือผลลัพธ์ที่ประกาศไว้อย่างเป็นทางการไม่ถูกต้องอย่างชัดเจน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ทำการตัดสินใจ/แก้ไขเพื่อตัดสินผลลัพธ์ชั้นสุดท้าย การตัดสินใจของบริษัทมีผลผูกพันและถือเป็นที่สิ้นสุด
 1. เดิมพันที่ชนะจะตัดสินจากผู้ชนะการแข่งขันหลังจากจบกม ไม่ว่าในภายหลังผลสุดท้ายจะถูกล้มล้างการตัดสิน, ถูกประท้วงหรืออุทธรณ์ใดๆก็แล้วแต่

 7.การเดิมพันทั้งหมดจะซ่าระตามผลลัพธ์ที่ประกาศจากสมาคมสปอร์ดหรือฝ่ายผู้จัดทำ การขาดคุณสมปัติหรือการแก่ไขผลการแข่งขันในภายหลังจะไม่สามารถใช้ได้กับวัตถุประสงค์การเดิมพัน

นโยบายเกมถูกยกเลิกในกีฬาอีสปอร์ต E-Sport

 1. หากการแข่งชันหรือเกมริ่มก่อนเวลาที่กำหนด เดิมฟันที่วางก่อนเริ่มต้นการแข่งชันเท่านั้นที่มีผล (ไม่รวมการเดิมฟันสดที่เฉพาะเจาะจง) หากการเดิมพันไม่ถูกปิดหรือหยุดในเวลาที่ถูกต้อง บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดที่วางหลังจากเกมเริ่มต้นจริง (ไม่รวมการเดิมฟันสดที่เฉพาะเจาะจง
 1. ถ้าการแข่งขันหรือเกมถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ที่แตกต่างจากวันที่เดิม และไม่เสร็จสิ้นตามวันกำหนดเดิม การเดิมฟันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้น ประเภทการเดิมพันแบบไม่มีเงื่อนไข
 2. ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นแต่ถูกยกเลิกในภายหลังและไม่เสร็จสิ้นตามวันกำหนดเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆ: ยกเว้นประเภทการเดิมฟันแบบไม่มีเงื่อนไข
 3. หากการแข่งขันหรือเกมไม่เสร็จสิ้นภายในวลาที่กำหนดและผลการแข่งใด้ถูกประกาศโดยหน่วยงานควบคุมเฉพาะ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณา ว่าการแข่งชันนั้นมีผลสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สุดและมีผลผูกมัด
 4. หากการแข่งชันถูกเลื่อนออกไป แต่จะเล่นต่อภายใน 12 ชั่วโมง การเดิมพันทั้งหมดนั้นจะยังถือว่ามีผล
 5. เมื่อการแข่งขันได้ริ่มขึ้นและได้ประกาศผลอย่างเป็นทางกรบนเว็บไซด์ หากผู้เล่นไม่สามารถล่นได้เนื่องจากปัญหาอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรหรือไฟตับ การเดิมฟันทั้งหมดจะยังถือว่ามีผล แต่ถ้าหากการแข่งชันไม่เริ่มต้นหรือเริ่มแล้วแต่ถูกหยุดไว้ชั่วคราวหรือยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และภายใน 12 ชั่วโมงก็ยังไม่มีการประกาศผลการแข่งอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นประเภทการเดิมพันแบบไม่มีเงื่อนไข
 1. หากจำนวนรอบ / จำนวนแผนที่ที่แข่งชันแตกต่างจากจำนวนที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม การเดิมฟันทั้งหมด (แฮนดิแคป / สูงต่ำ) จะถือเป็นโมฆะยกเว้นมันนี่ไลน์
 1. หากช็อนักก็ฬา / ชื่อทีมสะกดผิด การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลเว้นแต่มีเป้าหมายที่ผิดอย่างชัดเจน หากนักก็ฬาใช้นามแฝงที่ผิดหรือใช้บัญชีระดับต่ำเข้าร่วมแข่งขันในเว็บทางการ ก็จะยังถือว่ามีผลเช่นกัน แต่กรณีที่ผู้แข่งไม่ใช่ผู้แข่งอย่างเป็นทางการ (หรือเป็นหนึ่งในนั้น) ของทีม และไม่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงผู้แข่งชันก่อนเริ่มเกม บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกการเดิมฟันในสนามนั้นและคืนเงิน
 2. ใน DOTA2 และ League of Legends การสังหาร minion / creeps ใด ๆ ในเกมจะถูกนับคะแนนและถูกจัดอันดับ หากแมทข์การแข่งชันแบบ5 ต่อ 5 แต่เมื่อการแข่งเริ่มขึ้นจริงมีผู้แข่งทั้งหมดน้อยกว่า 10 คน หรือการแข่งข้นแบบ 6 ต่อ 6 แต่เมื่อการแข่งเริ่มขึ้นจริงมีผู้แข่งทั้งหมดน้อยกว่า 12 คน กรณีนี้การเดิมพันบนแผนที่และชีรีส์จะถูกยกเลิก
 1. ในระหว่างการแข่งขัน DOTA2 แล: League of Legends หากผู้แข่งขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์น็ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หรือถูกเปลี่ยนผู้แข่งในเวลาเกมที่เหลือ กรณีนี้การเดิมฟันบนแผนท์และซีรีส์จะถูกยกเลิก
 1. ในเกม CSGO หากผู้แข่งมีน้อยกว่า 10 คนและเล่นอย่างน้อย 5 รอบ การเดิมฟันทั้งหมดขนแผนที่และซีรีส์จะถูกยกเลิก
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกประเภทเดิมพันและสลิปเดิมพัน รวมถึงสิทธิ์ในการอธิบายนโยบายการคืนเงิน
การลงเดิมพันกีฬาอีสปอร์ต E-Sport
 1. มันนี่ไลน์ ( เดิมพันแพ้ชนะ ) หมายถึงทีมหรือรายบุคคลที่เข้าแข่งข้นเอาชนะคู่ต่อสู้หรือได้อันดับที่ดีที่สุดในเกม เดิมพันประเภทผู้ชนะการแข่งขันหมายถึงจำนวนแผนที่ที่กำหนดไว้
 1. ไลฟ์ (LIVE) หมายถึงช่วงเวลาหลังจากเริ่มเกมอย่างเป็นทางการ แต่เป็นช่วงเวลาก่อนที่ผู้เล่นจะปรากฎในแผนที่ การเดิมพันทั้งหมดในช่วงไลฟ์ระหว่างขั้นตอนการเลือกฮีโร่ถือว่ามีผล ประเภทเดิมพันระหว่างเกมหมายถึงช่วงเวลาระหว่างที่ผู้เล่นปรากฏในแผนที่ด้วยฮีโร่ที่เลือกแล้ว และจะแสดงด้วยหัวข้อสีแดงบนเว็บไซต์สมาชิก
 1. การเดิมพันไลฟ์สดหากการแข่งขันรีสตาร์ทใหม่ แต่ฮีโร่ที่ทีมเลือกไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะคืนเงินเดิมพันทั้งหมดที่แทงในประเภทกำลังดำเนินการ แต่เดิมพันประเภทไลฟ์ยังคงมีผล หากเกมมีการเริ่มต้นใหม่ทั้งเกมรวมถึงมีการเลือกฮีโร่ใหม่ การเดิมพันทั้งหมดไม่ว่าไลฟ์หรือกำลังดำเนินการจะถือเป็นโมฆะ ( ยกเว้นตลาดการเดิมพันที่วางเดิมพันผลลัพธ์โดยไม่มีเงื่อนไข )
 1. จำนวนสังหาร Total Kils (Total Kils HDP แฮนดิแคป, Total Kils O/U สูงต่ำ, Total Kils ML มันนี่ไลน์, Totall Kils O/E คี่คู่) หมาย ถึงจำนวนสังหารทั้งหมดของที่มหรือบุคคลก่อนที่เกมแข่งขันจะจบลงอย่างเป็นทางการ หากทีมยอมแพ้ก่อนจบการแข่งขัน จำนวนสังหารทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากตัดสินใจยอมแพ้ จะนับรวมเป็นการเดิมพันนี้ และเดิมพันประเภท”สังหารแรก 5, 10, 15 หรือ 20″หมายถึงทีมที่สามารถทำแต้มในการฆ่าตามกำหนดได้ก่อนเป็นมแรก หอคอยป้องกันและรีพสังหารจะนับเป็นจำนวนสังหารอย่างเป็นทางการและจะแสดงบนบอร์ดสกอร์ กรณีฮีโร่เสียชีวิตด้วยการโจมตีตอบโต้ ฆ่าตัวตายและมอนสเตอร์กลางจะไม่นับรวมในจำนวนสังหารทั้งหมด
 1. การเดิมพันเวลาแข่งขัน หมายถึงจำนวนเวลาทั้งหมด (นาทีและวินาที) ในการเล่นเกมที่แสดงบนบอร์ตสกอร์เมื่อจบนัดการแข่งข้น สำหรับDOTA2 ช่วงเวลาก่อนที่ระลอกแรกของกองกำลังจะออกมานั้น ไม่นับรวมอยู่ในช่วงเวลาทั้งหมด
 1. การเดิมพัน 1st, 2nd, 3rd Roshan / Baron / Dragon / Tyrant / Overord หมายถึงที่มสังหารมอนสเตอร์ทรงพลังที่เฉพาะเจาะจงได้ตามลำดับ1st, 2nd, 3rd
 1. การเดิมพันเป้าหมาย หมายถึงจำนวนเป้าหมายของหอคอย / ป้อมปืน / ค่ายทหาร / ริสตัลที่ถูกทำลายโดยมหรือบุคคลก่อนเกมจบลงอย่างเป็นทางการ และ 1st, 2nd, 3rd Tower, Turret, Barack, Inhibitor หมายถึงลำดับ 1,2,3 ของการทำลายเป้าหมายเหล่านี้ของทีมคริสตัลที่เกิดใหม่และถูกทำลายลงอีกครั้งจะถูกนับในจำนวน Inhibitorทั้งหมด หากทีมยอมแพ้ก่อนจบการแข่งขัน การทำลายทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากตัดสินใจยอมแพ้ จะนับรวมเป็นการเดิมพันนี้ กรณีเป้าหมายถูกทำลายด้วยครีพสังหารหรือการโจมดีตอบโต้ จะไม่นับรวมในประเภทเดิมพันนี้
 1. DOTA2 Barracks หมายถึงค่ายทหารสองประเภทที่อยู่ระยะไกลและระยประชิดที่เลนบน เลนกลางและเลนล่าง Barracks 1st Lane,2nd Lane, 3rd Lane หมายถึงลำดับ 1,2,3 ที่ทีมทำลายค่ายทหารสองประเภทนี้ กฎข้างต้นนำไปใช้กับการเดิมพันประเภทเป้าหมายอื่นๆได้ทั้งหมด
 1. การเดิมพันผู้เล่นสังหารศัตรู หมายถึงจำนวนที่สังหารทั้งหมดโดยผู้เล่นเฉพาะสำหรับการแข่งข้น แผนที่ หรือรอบที่เฉพาะเจาะจง

กีฬาอีสปอร์ต E-Sport เดิมพันสูงต่ำ

 1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันผลคะแนนรวมทั้งหมดที่เฉพาะเจาะจง ( เช่นไฟนอลสกอร์, total kilsเป็นต้น ) ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นสูงกว่าหรือต่ำกว่า UFA055
 1. เวลาแข่งทั้งหมด (จะนับเป็นนาที) หมายถึงเวลาที่ใช้แข่งของแต่ละแผ่นที่ หากเวลาแข่งขันในแผนที่สั้นกว่าเวลารวมทั้งหมด การเดิมพัน “ต่ำ” ถือว่าชนะ และการเดิมพัน”สูง”ถือว่าแพ้เดิมพัน แต่ถ้าหากเวลาแข่งขันในแผนที่ยาวกว่าเวลารวมทั้งหมด การเดิมพัน”สูง”ถือว่าชนะและการเดิมพัน”ต่ำ”ถือว่าแพ้เดิมพัน
 1. ตัวอย่าง: DOTA2 เวลารวมทั้งหมดที่เปิดให้เดิมพ้นคือ 36 นาทีหากการแข่งขันในแผนที่จบลงในเวลา 36:02 ผลที่ได้คือเดิมพัน”สูง”ชนะ และเดิมพัน”ต่ำ”แพ้เดิมพันนี้ หากการแข่งขันในแผนที่จบลงในเวลา 35:45 ผลที่ได้คือเดิมพัน”ต่ำ”ชนะ และเดิมพัน”สูง”แพ้เดิมพันนี้ หากการแข่งขันในแผนที่จบลงในเวลา 36:00 ตรง ผลที่ได้คือเดิมพัน”สูง”ชนะ และเดิมพัน”ต่ำ”แพ้เดิมพันนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *